Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18),

Vlada usvaja

AKCIONI PLAN

za period 2021–2023. godine za sprovođenje Strategije o ekonomskim migracijama Republike Srbije za period 2021–2027. godine

  1. UVOD

Akcioni plan za period 2021–2023. godine sa sprovođenje Strategije o ekonomskim migracijama Republike Srbije za period 2021–2027. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan) predstavlja dokument javne politike koji se donosi radi operacionalizacije i ostvarivanja opšteg i posebnih ciljeva utvrđenih Strategijom o ekonomskim migracijama Republike Srbije za period 2021–2027. godine („Službeni glasnik RS”, broj 21/20 – u daljem tekstu: Strategija).

Opšti cilj Strategije je stvaranje privrednog i društvenog ambijenta za usporavanje odlaska radno sposobnog stanovništva, jačanje veza sa dijasporom, podsticanje povratnih i cirkularnih migracija, kao i privlačenje stranaca različitih obrazovnih profila, dok su kao posebni ciljevi istaknuti:

  1. Izgradnja i jačanje institucionalnih kapaciteta za praćenje i unapređenje kvaliteta podataka o ekonomskim migracijama;
  2. Unapređenje uslova života i rada u privrednom i društvenom sektoru;
  3. Usklađivanje sistema obrazovanja sa potrebama privrede, sa akcentom na praćenje inovacija koje nosi sa sobom četvrta industrijska revolucija, posebno u sferi razvijanja novih zanimanja i stručnih profila i stvaranje uslova za privlačenje stranih studenata;
  4. Unapređenje saradnje dijaspore i matice i podsticanje transnacionalnog preduzetništva;
  5. Stvaranje uslova za praćenje, podsticanje i podršku cirkularnim i povratnim migracijama;
  6. Stvaranje uslova za efikasnije upravljanje unutrašnjim migracionim tokovima.

Strategijom je predviđeno donošenje trogodišnjih akcionih planova radi njenog sprovođenja, a za prvi akcioni plan predviđeno je da se donese za period 2021‒2023. godine.

Nakon isteka perioda važenja prvog trogodišnjeg Akcionog plana, pristupiće se izradi izveštaja o rezultatima njegovog sprovođenja, odnosno o rezultatima realizacije aktivnosti predviđenih ovim akcionim planom.

Na osnovu rezultata o sprovedenim aktivnostima, a pre isteka prvog akcionog plana, započeće se sa procesom izrade drugog akcionog plana, koji treba da zajedno sa realizovanim aktivnostima iz prvog akcionog plana, dovede do realizacije opšteg i posebnih ciljeva na nivou Strategije.

  1. KOORDINACIJA I IZVEŠTAVANjE O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA

Za koordinaciju i izveštavanje realizacije Akcionog plana zadužena je Grupa za normativne i studijsko-analitičke poslove u oblasti zapošljavanja i ekonomskih migracija i nadzor u oblasti zapošljavanja i Radna grupa za sprovođenje i praćenje Strategije i Akcionog plana.

U cilju praćenja postignutih rezultata i procene uspešnosti realizacije mera i aktivnosti, sva tela zadužena za njihovo sprovođenje u obavezi su da pripremaju izveštaje koje dostavljaju ili Vladi ili Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, nakon čega će sažeti prikaz izveštaja o sprovođenju Strategije biti objavljen na internet prezentaciji tog ministarstva.

O rezultatima sprovođenja Akcionog plana izveštava se po isteku svake kalendarske godine. Ti izveštaji se pripremaju kako bi se mogli analizirati postignuti rezultati i u odnosu na njih i definisane aktivnosti utvrditi uspešnost realizacije, uz ukazivanje na nosioce koji do tada nisu u dovoljnoj meri realizovali predviđene aktivnosti i korigovati dalji rad na postizanju predviđenih ciljeva.

Izveštaji svih tela zaduženih za sprovođenje mera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom, sadrže podatke o:

1) realizaciji ciljeva Strategije i mera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom po pojedinačnim oblastima, kroz dostavljanje statističkih i drugih podataka o realizovanim aktivnostima i broju uključenih lica;

2) finansijskim sredstvima utrošenim za realizaciju predviđenih mera i aktivnosti u toku izveštajnog perioda;

3) planiranim sredstvima za tekuću godinu i projekcijama za naredne dve godine, u skladu sa mogućnostima budžeta i planovima organa;

4) projektnim aktivnostima na međunarodnom nivou po osnovu kojih se obezbeđuju sredstva za određene namene u vezi sa uspešnijim sprovođenjem aktivnosti na nivou tekuće godine.

Na osnovu izveštaja, nakon isteka tri godine primene Akcionog plana, vrši se sagledavanje konkretnih rezultata i ukupnog iznosa sredstava za realizaciju mera i aktivnosti.

U skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, o sprovođenju ovog akcionog plana, biće izveštavana i Vlada jednom godišnje.

III. METODOLOGIJA IZRADE AKCIONOG PLANA I KONSULTATIVNI PROCES

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obrazovao je Radnu grupu za izradu Predloga akcionog plana za primenu Strategije, rešenjem od 16. marta 2020. godine. Radnu grupu je činilo 18 članova, među koji su bili predstavnici sledećih institucija: Ministarstva finansija, Ministarstva privrede, Ministarstva omladine i sporta, Kabineta ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku, Komesarijata za izbeglice i migracije, Nacionalne službe za zapošljavanje, Stalne konferencije gradova i opština, Republičkog sekretarijata za javne politike, Republičkog zavoda za statistiku, UGS „Nezavisnost”, Saveza samostalnih sindikata Srbije, Unije poslodavaca Srbije, NALED-a, kao i predstavnici privatnih kompanija. U izradi ovog akcionog plana, učestvovali su i predstavnici Kabineta predsednika Vlade, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja a takođe pružena je i tehnička i savetodavna podrška Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz program „Migracije & dijaspora”.

Radna grupa se sastajala tokom juna i avgusta 2020. godine, a organizovano je i više konsultativnih sastanaka koji su tematski bili podeljeni po posebnim ciljevima iz Strategije. Pored toga, konsultativni sastanci su se odvijali i elektronskim putem. Predložene i usvojene aktivnosti od strane članova Radne grupe su inkorporirane kao deo dokumenta Akcionog plana. Po izradi Nacrta akcionog plana, on je poslat svim članovima Radne grupe kako bi imali prilike da detaljno pročitaju dostavljeni dokument i daju sugestije i komentare.

Odbor za privredu i finansije, na sednici održanoj 13. januara 2021. godine, odredio je sprovođenje javne rasprave i utvrdio Program javne rasprave o Predlogu akcionog plana za period 2021–2023. godine za sprovođenje Strategije o ekonomskim migracijama Republike Srbije za period 2021–2027. godine, u skladu sa kojim je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sprovelo javnu raspravu.

Javna rasprava je sprovedena u periodu od 14. januara do 4. februara 2021. godine, postavljanjem teksta Predloga akcionog plana sa prilozima utvrđenim Poslovnikom Vlade na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja www.minrzs.gov.rs i na portalu e-Uprave.

Predloge, primedbe i sugestije u obliku opštih komentara na Predlog akcionog plana kao celine ili u obliku komentara na konkretne delove. Primedbe koje su prihvaćene unete su u tekst Predloga akcionog plana.

  1. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Akcionim planom predviđeno je da se opšti cilj realizuje kroz šest posebnih ciljeva, čija implementacija će se ostvarivati kroz veći broj mera koje sadrže pojedinačne aktivnosti u periodu 2021–2023. godine.

Procena finansijskih sredstava neophodnih za realizaciju posebnih ciljeva, mera i aktivnosti vršena je od strane, predlagača ovog Akcionog plana (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja) i nosilaca pojedinačnih aktivnosti iz Akcionog plana, a u skladu sa planskom – budžetskim procedurama. U tom smislu su svi budžetski korisnici – organi i organizacije izvršili okvirnu procenu troškova angažovanja ljudskih i drugih resursa i potreba za realizaciju planiranih aktivnosti, popunjavanjem propisanih PFE obrazaca o finansijskim efektima iskazanih procenjenih okvirnih troškova na budžeta, a u skladu sa Pravilnikom o načinu iskazivanja i izveštavanja o procenjenim finansijskim efektima zakona, drugog propisa ili drugog akta na budžet, odnosno finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, broj 32/15).

Procena neophodnih sredstava vršena je po izvorima sredstava, najpre iz budžeta Republike Srbije, zatim finansijskih planova Nacionalne službe za zapošljavanje, zatim sopstvenih sredstava drugih nosilaca aktivnosti, kao na primer (redovnih sredstava Privredne komore Srbije, NALED-a i dr.), kao i izvora iz donatorskih ili drugih sredstava za pružanje finansijske pomoći iz sredstava EU. Pri ovome je u situacijama kada nije bilo moguće proceniti bilo iznos ili potencijalnog donatora, izvršena samo procena potrebe obezbeđenja donatorskih sredstva, s tim da će se u narednom periodu bliže definisati okvir potrebnih sredstava ili aplikacija prema određenim donatorima, odnosno drugim izvorima sredstava, posebno u situacijama, kada je za apliciranje u pogledu donatorskih sredstava prethodno potrebno izraditi određena istraživanja, odnosno pojedinačne analize ili prikupljanje drugih relevantnih podataka iz sadržaja mera ovog akcionog plana.

Za sprovođenje ovog akcionog plana finansijska sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 149/20 i 40/21) u okviru razdela nadležnih ministarstava ili drugih državnih organa koji su nosioci pojedinačnih aktivnosti iz ovog akcionog plana. Ukupno planirana sredstva po navedenim programima obuhvataju i sredstva za realizaciju pojedinačnih aktivnosti iz ovog akcionog plana, iskazana po određenim pojedinačnim aktivnostima, koje su grupisane u okviru pojedinih vrsta mera, koja se kreću u okviru višegodišnjih budžetskih limita koje određuje Ministarstvo finansija za sve budžetske korisnike.

U Akcionom planu koriste se sledeće skraćenice:

Lista skraćenica:

RS – Republika Srbija

AP – Akcioni plan

ARS – Anketa o radnoj snazi

BDP – Bruto domaći proizvod

JP – Javne politike

MBPD – Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

MDULS – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

MOS – Ministarstvo omladine i sporta

MPNTR – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MRZBSP – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

MP – Ministarstvo privrede

MSP – Ministarstvo spoljnih poslova

MLJMPDD – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

MBOS – Ministarstvo za brigu o selu

MKI – Ministarstvo kulture i informisanja

MF – Ministarstvo finansija

MSP – Ministarstvo spoljnih poslova

MUP – Ministarstvo unutrašnjih poslova

KIRS – Komesarijat za izbeglice i migracije

KONUS – Konferencija univerziteta Srbije

NALED – Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj

NAT – Nacionalno akreditaciono telo

NIO – Naučno-istraživačke organizacije

NVO – Nevladina organizacija

NSZ – Nacionalna služba za zapošljavanje

PKS – Privredna komora Srbije

RAS – Razvojna agencija Srbije

RZS – Republički zavod za statistiku

SKGO – Stalna konferencija gradova i opština

KITEU – Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu

ZIS – Zavod za intelektualnu svojinu

EU – Evropska unija

GIZ – (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) – Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju

IPA – Instrument za pretpristupnu pomoć

Eurostat – (European Statistical Office) – Evropski zavod za statistiku

GCR – (Global Competitiveness Report (GCR) – Izveštaj o globalnoj konkurentnosti – godišnji izveštaj koji objavljuje Svetski ekonomski forum)

GIK – (Global Competitiveness Index) – Globalni indeks konkurentnosti meri skup institucija, politika i faktora koji određuju održivi trenutni i srednjoročni nivo ekonomskog prosperiteta zemlje

Mere u Akcionom planu podeljene su na:

– Regulatorne (R)

– Podsticajne (PO)

– Informativno-edukativne (IE)

– Mere institucionalno-upravljačko-organizacione (IUO)

– Mere obezbeđenja dobara i pružanja usluga (ODU)

Skraćenice za oznake programskog budžeta su:

PG – Budžetski program

PA – Programska aktivnost

Ek. klasif. – Ekonomska klasifikacija

01 – Opšti prihodi i primanja budžeta Izvor finansiranja

U Akcionom planu mere su označene s obzirom na aktivnosti koje pretežno upućuju na konkretnu vrstu mere.

Prilog 1

  1. ZAVRŠNI DEO

Ovaj akcioni plan objaviti na internet stranici Vlade, na internet stranici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i na portalu e-Uprave, u roku od sedam radnih dana od dana usvajanja.

Ovaj akcioni plan objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 019-8190/2021-2

U Beogradu, 9. septembra 2021. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.