1

Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15, 62/16 – US),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK

o izmeni Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Član 1.

U Pravilniku o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 6/07, 2/10, 3/11, 1/13, 4/13, 11/16 i 6/17), deo: „NASTAVNI PLAN ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANjA I VASPITANjA”, zamenjuje se novim delom: „NASTAVNI PLAN ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANjA I VASPITANjA”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Nastavni plan za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, primenjivaće se počev od školske 2017/2018. godine, a za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, primenjivaće se počev od školske 2018/2019. godine.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.

Broj 110-00-142/2017-04

U Beogradu, 28. avgusta 2017. godine

Ministar,

Mladen Šarčević, s.r.

NASTAVNI PLAN
ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANjA I VASPITANjA

Red. broj

A. OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

PETI RAZRED

ŠESTI RAZRED

ned.

god.

blok nastava

ned.

god.

blok

nastava

1.

Srpski jezik i književnost __________ jezik1

5

180

 

4

144

 

2.

Srpski kao nematernji jezik2

3

108

 

3

108

 

3.

Strani jezik

2

72

 

2

72

 

4.

Istorija

1

36

 

2

72

 

5.

Geografija

1

36

 

2

72

 

6.

Biologija

2

72

 

2

72

 

7.

Matematika

4

144

 

4

144

 

8.

Informatika i računarstvo

1

36

 

1

36

 

9.

Tehnika i tehnologija

2

72

 

2

72

 

10.

Likovna kultura

2

72

 

1

36

 

11.

Muzička kultura

2

72

 

1

36

 

12.

Fizičko i zdravstveno vaspitanje

2

72 + 543

 

2

72 + 543

 

13.

Fizika

 

 

 

2

72

 

14.

Hemija

 

 

 

 

 

 

UKUPNO: A

24–27*

918–1026*

 

25–28*

954–1062*

 
 

B. IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

           

1

Verska nastava/ Građansko vaspitanje4

1

36

 

1

36

 

2.

Drugi strani jezik5

2

72

 

2

72

 

3.

Maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture6

2

72

 

2

72

 

UKUPNO: B

3–5*

108–180*

 

3–5*

108–180*

 

UKUPNO: A + B

27–30*

1026–1134*

 

28–31*

1062–1170*

 

Oblici obrazovno-vaspitnog rada kojima se ostvaruju obavezni i izborni nastavni predmeti

Red. broj

OBLIK OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA

PETI RAZRED

ŠESTI RAZRED

ned.

god.

ned.

god.

1.

Redovna nastava

27–30*

1026–1134*

28–31*

1062–1170*

2.

Slobodne nastavne aktivnosti7

1

36

1

36

3.

Dopunska nastava

1

36

1

36

4.

Dodatna nastava

1

36

1

36

Red. broj

OSTALI OBLICI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA

PETI RAZRED

ŠESTI RAZRED

ned.

god.

ned.

god.

1.

Čas odeljenjskog starešine

1

36

1

36

2.

Vannastavne aktivnosti8

1

36

1

36

3.

Ekskurzija

Do 2 dana godišnje

Do 2 dana godišnje

   

1 Naziv jezika nacionalne manjine u školama u kojima se nastava održava na maternjem jeziku nacionalne manjine.

2 Realizuje se u školama u kojima se nastava održava na maternjem jeziku nacionalne manjine.

3 Obavezne fizičke aktivnosti realizuju se u okviru predmeta Fizičko i zdravstveno vaspitanje.

4 Učenik bira jedan od ponuđenih izbornih nastavnih predmeta.

5 Učenik bira strani jezik sa liste stranih jezika koju nudi škola u skladu sa svojim kadrovskim mogućnostima i izučava ga do kraja drugog ciklusa

6 Učenik pripadnik nacionalne manjine koji sluša nastavu na srpskom jeziku može da izabere ovaj predmet ali nije u obavezi.

7 Slobodne nastavne aktivnosti škola planira Školskim programom i Godišnjim planom rada. Učenik obavezno bira jednu aktivnost sa liste od tri slobodne nastavne aktivnosti koje Škola nudi.

8 Vannastavne aktivnosti mogu da budu: društvene, umetničke, tehničke, humanitarne, kulturne, kao i druge aktivnosti u skladu sa prostornim i ljudskim resursima škole.

* Broj časova za učenike pripadnike nacionalnih manjina.

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.