1709

Na osnovu člana 5. Stav 3. Zakona o javnom dugu ( „Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11) i člana 17. Stav 1. I člana 43. Stav 1. Zakona o Vladi ( „Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11) ,

Vlada donosi

ODLUKU

o emisiji državnih zapisa Republike Srbije

1. Republika Srbija emituje državne zapise radi finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja neizmirenog duga.

2. Osnovni elementi državnih zapisa iz tačke 1. Ove odluke su:

Emitent Republika Srbija

Iznos emisije 7. 000. 000. 000 dinara

Nominalna vrednost 10. 000 dinara

Datum emitovanja 5. Jul 2012. Godine

Datum dospeća 3. Januar 2013. Godine

3. Državni zapisi emituju se u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti AD Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar).

4. Državni zapisi glase na ime.

5. Jedinstvena diskontovana cena državnih zapisa utvrđuje se prilikom primarne prodaje zapisa na aukciji, na bazi izvršne diskontne stope.

Iznos diskontovane cene državnih zapisa izračunava se na godišnjem nivou po formuli:

emisija - zapisa. Pdf

Diskontna stopa na ponudi iskazuje se sa četiri decimale.

Diskontovana vrednost ponude predstavlja proizvod diskontovane cene i količine državnih zapisa koje učesnik na aukciji namerava da kupi.

6. Prenos vlasništva na državnim zapisima vrši se na dan upisa državnih zapisa na odgovarajuće račune hartija od vrednosti koji se vode kod Centralnog registra.

7. Nominalna vrednost neprodatih državnih zapisa sa emisionog računa prenosi se na račun okončanja emisije Republike Srbije u Centralnom registru.

8. Državni zapisi iz tačke 2. Ove odluke mogu da budu otkupljeni i pre roka njihovog dospeća, ako nadležni organ iz člana 39. Stav 2. Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju kratkoročnih državnih hartija od vrednosti na primarnom tržištu ( „Službeni glasnik RS”, br. 6/09, 8/09 – ispravka, 32/10 i 78/11) o tome odluči.

9. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 424 - 4316/2012

U Beogradu, 29. Juna 2012. Godine

Vlada

Predsednik,

dr Mirko Cvetković, s. R.

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.