1401

Na osnovu člana 59. stav 5. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, broj 52/19) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

REŠENjE

o ustupanju robe bez naknade

1. Ustupa se Opštoj bolnici „Dr Laza Lazarević” Šabac, bez naknade, roba oduzeta u postupku inspekcijskog nadzora navedena u specifikaciji, koja je sastavni deo ovog rešenja.

2. Robu iz tačke 1. ovog rešenja, Opšta bolnica „Dr Laza Lazarević” Šabac koristiće za dezinfekciju radnih površina.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 404-3080/2020

U Beogradu, 10. aprila 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

SPECIFIKACIJA ROBE

Redni broj

Naziv robe

Broj potvrde

Datum potvrde

JM

Količina

1.

Etil alkohol

002564

15.01.2007.

lit.

200

2.

Etil alkohol

034104

19.02.2008.

lit.

395

3.

Etil alkohol

034110

10.10.2008.

lit.

80

 

UKUPNO:

675

.

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.