Na osnovu člana 67. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon, 10/19 i 6/20),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

Pravilnik o planu i programu nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS - Prosvetni glasnik", br. 15/2021 od 3.9.2021. godine, a stupio je na snagu 4.9.2021 (vidi i čl. 4.).

Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se planovi i programi nastave i učenja opšteobrazovnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija za obrazovne profile geološki tehničar za geotehniku i hidrogeologiju i rudarski tehničar, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 2.

Program jezika nacionalne manjine ostvaruje se na osnovu Pravilnika o planu i programu obrazovanja i vaspitanja za zajedničke predmete u stručnim i umetničkim školama („Službeni glasnik SRS – Prosvetni glasnik”, broj 6/90 i „Prosvetni glasnik”, br. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 8/10, 11/13, 14/13, 16/13, 5/14, 3/15, 11/16, 13/18, 15/19 i 15/20 i 30/19 – dr. propis).

Član 3.

Program verske nastave ostvaruje se na osnovu Pravilnika o nastavnom planu i programu predmeta Verska nastava za srednje škole („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 6/03, 23/04, 9/05 i 11/16).

Član 4.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o nastavnom planu i programu za sticanje obrazovanja u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju u stručnoj školi za područje rada Geologija, rudarstvo i metalurgija („Prosvetni glasnik”, br. 10/93, 1/94, 6/02, 11/05 i „Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 10/13, 11/13 i 14/13), u delu koji se odnosi na nastavni plan i nastavni program opšteobrazovnih predmeta za obrazovne profile geološki tehničar za geotehniku i hidrogeologiju, rudarski tehničar i rudarski tehničar za pripremu mineralnih sirovina.

Učenici upisani u srednju školu zaključno sa školskom 2020/2021. godinom u području rada Geologija, rudarstvo i metalurgija za obrazovne profile geološki tehničar za geotehniku i hidrogeologiju, rudarski tehničar i rudarski tehničar za pripremu mineralnih sirovina, u četvorogodišnjem trajanju, stiču obrazovanje po Pravilniku iz stava 1. ovog člana, najkasnije do kraja školske 2024/2025. godine.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.

Broj 110-00-153/2021-03

U Beogradu, 19. avgusta 2021. godine

Ministar,

Branko Ružić, s.r.

 

Prilozi:

1) Prilog 1

2) Prilog 2

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.