ODLUKA

O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA MEĐUNARODNOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU
Broj 424-8628/2021-1

("Sl. glasnik RS", br. 91/2021)

  1. Republika Srbija emituje dugoročne državne hartije od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu u okviru GMTN Programa - Srednjeročnog programa za globalne obveznice, uspostavljenog 20. novembra 2020. godine, denominovane u evrima (u daljem tekstu: zelene obveznice) radi finansiranja i/ili refinansiranja prihvatljivih troškova u skladu sa Okvirnim dokumentom Republike Srbije za izdavanje zelenih obveznica.
  2. Osnovni elementi obveznica iz tačke 1. ove odluke su:

Emitent:

Republika Srbija

Iznos emisije:

1.000.000.000 evra

Denominacija:

100.000 evra, uz integralnu multiplikaciju od po 1.000 evra

Cena:

98,255 procenta od nominalne vrednosti

Datum trgovanja:

16. septembar 2021. godine

Datum emitovanja:

23. septembar 2021. godine

Datum saldiranja:

23. septembar 2021. godine

Datum dospeća:

23. septembar 2028. godine

Kupon:

1,000% godišnje

Stopa prinosa:

1,262% godišnje

  1. Zelene obveznice iz tačke 2. ove odluke emituju se u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Deutsche Bank Luxembourg S.A, dok će se kliring izvršiti kod klirinških kuća Euroclear Bank SA/NV i Clearstream Banking S.A, u skladu sa članom 28. stav 1. Zakona o javnom dugu ("Službeni glasnik RS", br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 i 149/20).
  2. Zelene obveznice iz tačke 2. ove odluke glase na ime.
  3. Cena zelenih obveznica iz tačke 2. ove odluke utvrđuje se u formi kuponskih obveznica sa godišnjom isplatom kupona. Datum dospeća kupona je 23. septembar, počevši od 23. septembra 2022. godine. Ukoliko datum dospeća padne na neradni dan, kao datum dospeća računa se prvi naredni radni dan.

Cena kod kuponskih hartija od vrednosti se određuje na sledeći način:

clip_image001.jpg

Legenda:

P - cena u evrima

n - broj kuponskih perioda

C - iznos godišnjeg kupona u evrima

r - stopa prinosa

M - nominalna vrednost obveznice u evrima

t - kuponski period u kojem se vrši trgovanje t = (1,...,7)

  1. Prenos vlasništva na zelenim obveznicama iz tačke 2. ove odluke vrši se na dan upisa ovih hartija od vrednosti na odgovarajuće račune hartija od vrednosti koji se vode kod Deutsche Bank Luxembourg S.A, a po potrebi prenos vlasništva može se vršiti i nakon toga.
  2. Emitovane zelene obveznice listiraju se na regulisanom tržištu Londonske berze, s obzirom na prijem obveznica na zvanični spisak Agencije za finansijske usluge Ujedinjenog Kraljevstva i Londonske berze.
  3. Zelene obveznice iz tačke 2. ove odluke mogu biti otkupljene i pre roka njihovog dospeća, ako o tome odluči Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.
  4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".