5302

Na osnovu člana 46. stav 5. Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice („Službeni glasnik RS”, broj 104/13),

Direkcija za železnice donosi

PRAVILNIK

o obrascima sertifikata o bezbednosti za prevoz

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se obrazac za podnošenje zahteva za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz, uputstvo za njegovo popunjavanje, potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz, obrasci sertifikata o bezbednosti za prevoz i numerisanje obrazaca sertifikata o bezbednosti za prevoz u skladu sa evropskim identifikacionim brojem.

Zahtev za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz

Član 2.

Zahtev za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz podnosi se na obrascu datom u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac iz stava 1. ovog člana koristi se za podnošenje zahteva za:

1) izdavanje novog sertifikata deo A i/ili deo B;

2) obnavljanje sertifikata deo A i/ili deo B;

3) ažuriranje sertifikata deo A i/ili deo B.

Ako se podnose odvojeni zahtevi za izdavanje novog sertifikata deo A i deo B, prvo se podnosi zahtev za sertifikat deo A, a zatim za sertifikat deo B.

Železnički prevoznik može podneti zahtev za izdavanje samo dela B sertifikata ukoliko ima važeći sertifikat deo A.

Zahtev za izdavanje sertifikata o bezbednosti industrijske železnice za prevoz

Član 3.

Zahtev za izdavanje sertifikata o bezbednosti industrijske železnice za prevoz podnosi se na obrascu datom u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac iz stava 1. ovog člana koristi se za podnošenje zahteva za:

1) izdavanje novog sertifikata;

2) obnavljanje sertifikata;

3) ažuriranje sertifikata.

Uputstvo za popunjavanje zahteva za izdavanje sertifikata

Član 4.

Uputstvo za popunjavanje zahteva za izdavanje sertifikata o bezbednosti za prevoz dato je u Prilogu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uputstvo za popunjavanje zahteva za izdavanje sertifikata o bezbednosti industrijske železnice za prevoz dato je u Prilogu 4, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za izdavanje sertifikata

Član 5.

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za izdavanje sertifikata navedena je u obrascima zahteva za izdavanje sertifikata iz čl. 2 i 3. ovog pravilnika i uputstvima za popunjavanje zahteva za izdavanje sertifikata iz člana 4. ovog pravilnika.

Obrasci sertifikata

Član 6.

Obrasci sertifikata o bezbednosti za prevoz, na srpskom i engleskom jeziku, dati su u Prilogu 5, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrazac sertifikata o bezbednosti industrijske železnice za prevoz dat je u Prilogu 6, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Numerisanje sertifikata

Član 7.

Svaki sertifikat nosi broj u skladu sa evropskim identifikacionim brojem (u daljem tekstu: EIN broj), čija je struktura data u Prilogu 7, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Stupanje na snagu

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 340-250-3/2015

U Beogradu, 1. oktobra 2015. godine

Direktor,

mr Petar Odorović, s.r.

bezbednost_prevoz_Page_01.tiff

bezbednost_prevoz_Page_02.tiff

bezbednost_prevoz_Page_03.tiff

bezbednost_prevoz_Page_04.tiff

bezbednost_prevoz_Page_05.tiff

bezbednost_prevoz_Page_06.tiff

bezbednost_prevoz_Page_07.tiff

Prilog 3

UPUTSTVO ZA POPUNjAVANjE OBRASCA ZAHTEVA ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI ZA PREVOZ

1.1.-1.2. Naziv i adresa nadležnog organa kome se upućuje zahtev.

2.1. U ovom polju se naznačava da se zahtev podnosi za deo A sertifikata, pri čemu je potrebno dati i dodatne informacije popunjavanjem narednih polja u cilju definisanja vrste i obima usluga železničkog prevoznika.

2.2. Ovo polje se popunjava u sledećim slučajevima:

a) ako se prvi put podnosi zahtev za sertifikat deo A;

b) ako je prethodni sertifikat, za istu vrstu i obim usluga, bio oduzet;

v) u svim drugim slučajevima koji nisu obuhvaćeni poljima 2.3 i 2.4.

2.3. Sertifikat se obnavlja na zahtev železničkog prevoznika nakon perioda ne dužeg od pet godina.

2.4. Kada se vrsta ili obim usluga železničkog prevoznika bitno promene, sertifikat se u potpunosti ili delimično ažurira, za šta se podnosi zahtev. Osim toga, imalac sertifikata bez odlaganja obaveštava Direkciju za železnice o svim važnim promenama u odnosnom delu sertifikata kao i kada uvodi nove kategorije železničkih radnika i železničkih vozila.

2.5. Ukoliko postoji, u ovom polju se navodi puni EIN broj prethodnog dela A sertifikata, u odnosu na koji se podnosi zahtev organu navedenom u poljima 1.1 i 1.2.

2.6.–2.7. Kada se zahtev podnosi i za prevoz putnika ili samo za prevoz putnika, popunjavanjem odgovarajućeg polja precizira se da li usluge uključuju ili isključuju velike brzine. Može se izabrati samo jedna opcija. Usluge označene u 2.6 ili 2.7 su sveobuhvatne i uključuju bilo koju vrstu prevoza putnika (npr. prigradski, regionalni, daljinski i sl.) kao i sve druge usluge neophodne za obavljanje prevoza putnika (npr. manevrisanje). Za definiciju velike brzine videti član 5. Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice.

2.8.–2.9. Kada se podnosi zahtev za prevoz putnika (2.6 ili 2.7), precizira se, popunjavanjem odgovarajućeg polja, procenjeni trenutni ili planirani obima prevoza izražen u putničkim kilometrima po godini. Može se izabrati samo jedna opcija.

2.10.–2.11. Kada se zahtev podnosi i za prevoz robe ili samo za prevoz robe, popunjavanjem odgovarajućeg polja precizira se da li usluge uključuju ili isključuju prevoz opasnog tereta. Može se izabrati samo jedna opcija. Usluge označene u 2.10 ili 2.11 su sveobuhvatne i uključuju bilo koju vrstu prevoza robe kao i sve druge usluge neophodne za obavljanje prevoza robe (npr. manevrisanje). Prevoz za sopstvene potrebe spada u kategoriju prevoza robe.

2.12.–2.13. Kada se podnosi zahtev za prevoz robe (2.10 ili 2.11), precizira se, popunjavanjem odgovarajućeg polja, procenjeni trenutni ili planirani obima prevoza izražen u netotonskim kilometrima po godini. Može se izabrati samo jedna opcija.

2.14. Ovo polje popunjava podnosilac zahteva koji namerava da pruža samo usluge manevrisanja, bez obavljanja prevoza putnika ili robe.

2.15. U ovom polju se upisuje datum početka pružanja usluga (prevoz putnika, prevoz robe, manevrisanje) za koju se podnosi zahtev a u slučaju obnavljanja ili ažuriranja sertifikata, datum od koga sertifikat stupa na snagu i zamenjuje prethodni.

2.16. Ako je broj zaposlenih železničkih radnika, uključujući ugovorne strane, između 0 (u pitanju je preduzetnik) i 9, popunjava se polje „Mikro preduzeće”.

2.17. Ako je broj zaposlenih železničkih radnika, uključujući ugovorne strane, između 10 i 49, popunjava se polje „Malo preduzeće”.

2.18. Ako je broj zaposlenih železničkih radnika, uključujući ugovorne strane, između 50 i 249, popunjava se polje „Srednje preduzeće”.

2.19. Ako je broj zaposlenih železničkih radnika, uključujući ugovorne strane, 250 ili više, popunjava se polje „Veliko preduzeće”.

Može se izabrati samo jedna opcija između 2.16, 2.17, 2.18 i 2.19.

3.1. U ovom polju se naznačava da se zahtev podnosi za deo B sertifikata, pri čemu je potrebno dati i dodatne informacije popunjavanjem narednih polja u cilju definisanja vrste i obima usluga železničkog prevoznika.

3.2. Ovo polje se popunjava u sledećim slučajevima:

a) ako se podnosi zahtev za prvi ili za bilo koji novi sertifikat deo B;

b) ako je prethodni sertifikat, za istu vrstu i obim usluga, bio oduzet;

v) u svim drugim slučajevima koji nisu obuhvaćeni poljima 3.3 i 3.4.

3.3. Sertifikat se obnavlja na zahtev železničkog prevoznika nakon perioda ne dužeg od pet godina.

3.4. Kada se vrsta ili obim usluga železničkog prevoznika bitno promene, sertifikat se u potpunosti ili delimično ažurira, za šta se podnosi zahtev. Osim toga, imalac sertifikata bez odlaganja obaveštava Direkciju za železnice o svim važnim promenama u odnosnom delu sertifikata kao i kada uvodi nove kategorije železničkih radnika i voznih sredstava.

3.5. Ukoliko postoji, u ovom polju se navodi puni EIN broj prethodnog dela B sertifikata, u odnosu na koji se podnosi zahtev organu navedenom u poljima 1.1 i 1.2.

3.6.–3.7. Isto kao 2.6, 2.7.

3.8.–3.9. Isto kao 2.8, 2.9.

3.10.–3.11. Isto kao 2.10, 2.11.

3.12.–3.13. Isto kao 2.12, 2.13.

3.14. Isto kao 2.14.

3.15. Isto kao 2.15.

3.16. Sertifikat deo B može da pokriva celokupnu železničku mrežu jedne države ili samo jedan njen određeni deo, zbog čega se u ovom polju upisuju sve pruge na kojima će železnički prevoznik obavljati prevoz putnika i/ili robe ili pružati samo usluge manevrisanja. Nazivi pruga moraju odgovarati nazivima pruga datim u izjavi o mreži. Ukoliko u predviđenom polju nema dovoljno mesta, podnosilac zahteva pravi aneks zahteva u kome upisuje pruge a u polju 3.16 upućuje na aneks.

3.17. Ovo polje se popunjava ako se podnosi zahtev za novim, obnovljenim ili ažuriranim sertifikatom deo B, a podnosilac zahteva ima važeći sertifikat deo A. Informacija data u ovom polju ne oslobađa podnosioca zahteva da priloži kopiju sertifikata deo A uz zahtev (vidi 8.1). Ako EIN broj nije naveden u sertifikatu deo A, u ovom polju upisuje se „NE POSTOJI”.

3.18. U ovom polju navodi se država u kojoj je izdat sertifikat deo A. Informacija data u ovom polju ne oslobađa podnosioca zahteva obaveze da priloži kopiju sertifikata deo A uz zahtev (vidi 8.1).

4.1. Ovo polje se popunjava samo u slučaju da podnosilac zahteva već ima jedan ili više važećih sertifikata deo B. EIN brojevi već izdatih važećih delova B sertifikata se upisuju i razdvajaju kosom crtom „ / ”. Nije potrebno da podnosilac zahteva prilaže kopiju/kopije sertifikata deo B.

4.2. Ovo polje se popunjava pri podnošenju zahteva za deo A i/ili deo B sertifikata ako železnički prevoznik već ima važeću licencu za prevoz. Informacija data u ovom polju ne oslobađa podnosioca zahteva obaveze da priloži kopiju licence za prevoz uz zahtev (vidi 7.2 i 8.2).

4.3. U ovom polju navodi se država u kojoj je izdata licenca za prevoz. Informacija data u ovom polju ne oslobađa podnosioca zahteva obaveze da priloži kopiju licence za prevoz uz zahtev (vidi 7.2 i 8.2).

5.1. Ovo polje se popunjava ako se „Poslovno ime” i „Naziv železničkog prevoznika” razlikuju.

5.2.–5.8. U ovim poljima podnosilac zahteva upisuje informacije koje omogućavaju Direkciji za železnice da kontaktira železničkog prevoznika (prikazuju se telefonski brojevi centrale a ne osobe koja je u železničkom prevozniku zadužena za postupak sertifikacije; brojevi telefona i faksa prikazuju se sa međunarodnim prefiksom; imejl adresa treba da bude opšta adresa železničkog prevoznika). Kontakt podaci o železničkom prevozniku treba da budu opšti a ne da upućuju na konkretnu osobu jer se ti podaci prikazuju u poljima 6.1 do 6.5. Popunjavanje polja 5.8 – Internet stranica nije obavezno.

5.9.–5.10. U polje 5.9 upisuje se registarski broj a u polju 5.10 poreski identifikacioni broj (PIB) železničkog preduzeća podnosioca zahteva.

5.11. U ovo polje upisuju se drugi podaci, osim zahtevanih u prethodnim poljima, ako je potrebno.

6.1.–6.5. U toku postupka sertifikacije, kontakt osoba je veza između železničkog prevoznika koji je podneo zahtev i Direkcije za železnice. Kontakt osoba pruža neophodnu podršku, pomoć, informacije i pojašnjenja Direkciji za železnice kada je to potrebno. Brojevi telefona i faksa prikazuju se sa međunarodnim prefiksom; imejl adresa nije obavezna.

7.1. Ovaj dokument se prilaže kada se podnosi zahtev za sertifikat deo A (novi, obnovljeni ili ažurirani); Sažetak priručnika o sistemu za upravljanje bezbednošću je dokument u kome se daje pregled i naglašavaju osnovni elementi sistema za upravljanje bezbednošću železničkog preduzeća. On mora da prikaže detalje i dâ prateće informacije i dokaze o različitim postupcima ili standardima i propisima preduzeća koji su implementirani ili su u fazi implementacije, povezujući ih sa elementima sistema za upravljanje bezbednošću.

7.2–7.3. Ako železnički prevoznik ima važeću licencu za prevoz, popunjava polje 7.2 i prilaže istu; u protivnom, popunjava polje 7.3.

8.1. Ako se zahtev podnosi samo za sertifikat deo B (novi, obnovljeni ili ažurirani), prilaže se kopija važećeg sertifikata deo A.

8.2. Isto kao 7.2.

8.3. Isto kao 7.3.

8.4. Uz zahtev se prilaže kopija osiguranja ili finansijskog pokrića za odgovornost, koja je prilog licence za prevoz.

8.5. Podnosilac zahteva prilaže spisak ili dokumentaciju o Jedinstvenim tehničkim propisima (u daljem tekstu: JTP) ili delovima JTP i nacionalnim bezbednosnim propisima i drugim propisima koji se primenjuju na železničke radnike, železnička vozila i, uopšteno, na usluge koje namerava da pruža u okviru traženog sertifikata. Mora se dati jasno upućivanje na postupke i dokumentaciju iz sistema za upravljanje bezbednošću u kojima se JTP primenjuju i sprovode. Da bi se izbeglo dupliranje rada i smanjio obim podataka, podnosi se samo sažetak dokumentacije koja se odnosi na elemente koji su usaglašeni sa JTP i drugim zahtevima propisa o interoperabilnosti.

U vezi nacionalnih bezbednosnih propisa prilaže se dokumentacija koja obuhvata jasne propise, postupke i dokumente u vezi sa železničkim radnicima, železničkim vozilima i radom železničkih vozila koji će se koristiti u obavljanju usluga u okviru traženog sertifikata:

a) propisi, postupci i dokumenata koji se koriste za vožnju vozova, manevrisanje i obezbeđivanje saobraćaja u redovnim, otežanim i vanrednim situacijama;

b) propisi, postupci i dokumenta koji se primenjuju u funkcionalnom podsistemu regulisanje i upravljanje saobraćajem;

v) propisi, postupci i dokumenta koji se primenjuju za pripremu voza;

g) propisi, postupci i dokumenta koji se primenju za sastavljanje voza;

d) propisi, postupci i dokumenta koji se primenjuju za tehnički pregled i probu kočnica;

đ) propisi, postupci i dokumenta koji se primenjuju u slučaju nesreća, ozbiljnih nesreća, incidenata i prevoza opasne robe;

e) propisi, postupci i dokumenta koji se primenjuju za održavanje železničkih vozila.

8.6. Podnosilac prilaže kompletan spisak različitih kategorija železničkih radnika zaposlenih ili angažovanih po ugovoru po radnim mestima, koje učestvuje u pružanju usluga u okviru traženog sertifikata, koji moraju ispunjavati uslove nacionalnih propisa i specifičnih propisa mreže koji se odnose na njihovu kategorizaciju.

8.7. Podnosilac zahteva prilaže opis ili dokaze o onim postupcima u okviru svog sistema za upravljanje bezbednošću koji se odnose na železničke radnike, uključujući dokaze da železnički radnici ispunjavaju zahteve nacionalnih propisa i/ili merodavnih JTP i da imaju propisana uverenja. To obuhvata dokaze i evidencije o:

a) zdravstvenoj sposobnosti železničkih radnika;

b) stručnoj osposobljenosti železničkih radnika, uz navođenje ko vrši obučavanje i proveru stručne osposobljenosti i kako se ta osposobljenost proverava;

v) stručnom usavršavanju železničkih radnika, uz navođenje tema, predavača i kontroli učešća;

g) poznavanju infrastrukture i vozila i proveri tog znanja;

d) poznavanju jezika (govor i pisanje) za železničke radnike kojima srpski jezik nije maternji.

đ) praćenju i kontroli rada železničkih radnika;

e) evidentiranju stupanja na rad i kontroli radnog vremena.

8.8. Podnosilac zahteva prilaže kompletnu dokumentaciju o različitim vrstama železničkih vozila koje namerava da koristi u okviru traženog sertifikata. Vozna sredstva moraju biti u skladu sa nacionalnim propisima i specifičnim propisima mreže koji se odnose na njihovu vrstu.

8.9. Podnosilac zahteva prilaže opis ili dokaze o onim postupcima u okviru svog sistema za upravljanje bezbednošću koji se odnose na vozna sredstva, uključujući dokaze da železnička vozila ispunjavaju zahteve nacionalnih propisa i/ili merodavnih JTP i da imaju propisne dozvole za korišćenje. Prilažu se:

a) dozvole za korišćenje železničkih vozila;

b) dokazi o tehničkoj ispravnosti železničkih vozila,

v) dokazi o održavanju železničkih vozila i ko obavlja održavanje;

g) spisak propisa za održavanje železničkih vozila

8.10. U ovom polju se navode druga dokumenta koja se prilažu uz zahtev. Potrebno je navesti broj, vrstu i kratak opis sadržaja priloženih dokumenata.

Prilog 4

UPUTSTVO ZA POPUNjAVANjE OBRASCA ZAHTEVA
ZA IZDAVANjE SERTIFIKATA O BEZBEDNOSTI
INDUSTRIJSKE ŽELEZNICE ZA PREVOZ

1.1.-1.2. Naziv i adresa nadležnog organa kome se upućuje zahtev.

2.1. Ovo polje se popunjava u sledećim slučajevima:

a) ako se prvi put podnosi zahtev za sertifikat;

b) ako je prethodni sertifikat, za istu vrstu i obim prevoza, bio oduzet;

v) u svim drugim slučajevima koji nisu obuhvaćeni poljima 2.2 i 2.3.

2.2. Sertifikat se obnavlja na zahtev imaoca industrijske železnice nakon perioda ne dužeg od pet godina.

2.3. Kada se vrsta ili obim prevoza na industrijskoj železnici bitno promene, sertifikat se u potpunosti ili delimično ažurira, za šta se podnosi zahtev. Osim toga, imalac sertifikata bez odlaganja obaveštava Direkciju za železnice o svim važnim promenama u odnosnom delu sertifikata kao i kada uvodi nove kategorije železničkih radnika i železničkih vozila.

2.4. Ukoliko postoji, u ovom polju se navodi puni EIN broj prethodnog sertifikata, u odnosu na koji se podnosi zahtev organu navedenom u poljima 1.1 i 1.2.

2.5.–2.6. Ako se na industrijskoj železnici obavlja prevoz železničkih radnika, popunjava se polje 2.5. U protivnom popunjava se polje 2.6. Može se izabrati samo jedna opcija.

2.7.–2.8. Popunjavanjem odgovarajućeg polja precizira se da li prevoz uključuje ili isključuje prevoz opasnog tereta. Može se izabrati samo jedna opcija.

2.9.–2.10. Popunjavanjem odgovarajućeg polja precizira se procenjeni trenutni ili planirani obima prevoza izražen u netotonskim kilometrima po godini. Može se izabrati samo jedna opcija.

2.11. U ovom polju daju se osnovne karakteristike pruga industrijske železnice kao što su: ukupna dužina, da li su elektrificirane ili ne, vrsta osiguranja, dozvoljeno opterećenje, broj i način osiguranja putnih prelaza u nivou, broj i vrsta službenih mesta i dr.

3.1. U ovom polju upisuje se poslovno ime imaoca industrijske železnice.

3.2.–3.6. U ovim poljima podnosilac zahteva upisuje informacije koje omogućavaju Direkciji za železnice da kontaktira imaoca industrijske železnice (prikazuju se telefonski brojevi centrale a ne osobe koja je u industrijskoj železnici zadužena za postupak sertifikacije; brojevi telefona i faksa prikazuju se sa međunarodnim prefiksom; imejl adresa treba da bude opšta adresa železničkog prevoznika). Kontakt podaci o imaocu industrijske železnice treba da budu opšti a ne da upućuju na konkretnu osobu jer se ti podaci prikazuju u poljima 4.1 do 4.5. Popunjavanje polja 3.6 – Internet stranica nije obavezno.

3.7.–3.8. U polje 3.7 upisuje se registarski broj a u polju 3.8 poreski identifikacioni broj (PIB) imaoca industrijske železnice, podnosioca zahteva.

3.9. U ovo polje upisuju se drugi podaci, osim zahtevanih u prethodnim poljima, ako je potrebno.

4.1.–4.5. U toku postupka sertifikacije, kontakt osoba je veza između imaoca industrijske železnice koji je podneo zahtev i Direkcije za železnice. Kontakt osoba pruža neophodnu podršku, pomoć, informacije i pojašnjenja Direkciji za železnice kada je to potrebno. Brojevi telefona i faksa prikazuju se sa međunarodnim prefiksom; imejl adresa nije obavezna.

5.1. Podnosilac zahteva prilaže spisak ili dokumentaciju o JTP ili delovima JTP i nacionalnim bezbednosnim propisima i drugim propisima koji se primenjuju na železničke radnike, vozila i, uopšteno, na prevoz koji namerava da obavlja u okviru traženog sertifikata. Mora se dati jasno upućivanje na postupke u kojima se JTP primenjuju i sprovode. Da bi se izbeglo dupliranje rada i smanjio obim podataka, podnosi se samo sažetak dokumentacije koja se odnosi na elemente koji su usaglašeni sa JTP i drugim zahtevima propisa o interoperabilnosti.

U vezi nacionalnih bezbednosnih propisa prilaže se dokumentacija koja obuhvata jasne propise, postupke i dokumente u vezi sa železničkim radnicima, železničkim vozilima i radom železničkih vozila koji će se koristiti u obavljanju prevoza u okviru traženog sertifikata:

a) propisi, postupci i dokumenata koji se koriste za vožnju vozova, manevrisanje i obezbeđivanje saobraćaja u redovnim, otežanim i vanrednim situacijama;

b) propisi, postupci i dokumenta koji se primenjuju u funkcionalnom podsistemu regulisanje i upravljanje saobraćajem;

v) propisi, postupci i dokumenta koji se primenjuju za pripremu voza;

g) propisi, postupci i dokumenta koji se primenju za sastavljanje voza;

e) propisi, postupci i dokumenta koji se primenjuju za tehnički pregled i probu kočnica;

d) propisi, postupci i dokumenta koji se primenjuju u slučaju nesreća, ozbiljnih nesreća, incidenata i prevoza opasne robe;

đ) propisi, postupci i dokumenta koji se primenjuju za održavanje vozila.

5.2. Podnosilac prilaže kompletan spisak različitih kategorija železničkih radnika zaposlenih ili angažovanih po ugovoru po radnim mestima, koji učestvuju u obavljanju prevoza u okviru traženog sertifikata i koji moraju ispunjavati uslove nacionalnih propisa i specifičnih propisa mreže koji se odnose na njihovu kategorizaciju.

5.3. Podnosilac zahteva prilaže dokaze da železnički radnici ispunjavaju zahteve nacionalnih propisa i/ili merodavnih JTP i da imaju propisana uverenja. To obuhvata dokaze i evidencije o:

a) zdravstvenoj sposobnosti železničkih radnika;

b) stručnoj osposobljenosti železničkih radnika, uz navođenje ko vrši obučavanje i proveru stručne osposobljenosti i kako se ta osposobljenost proverava;

v) stručnom usavršavanju železničkih radnika, uz navođenje tema, predavača i kontroli učešća;

g) poznavanju infrastrukture i vozila i proveri tog znanja;

d) praćenju i kontroli rada železničkih radnika;

đ) evidentiranju stupanja na rad i kontroli radnog vremena.

5.4. Podnosilac zahteva prilaže kompletnu dokumentaciju o različitim vrstama voznih sredstava koje namerava da koristi u okviru traženog sertifikata. Železnička vozila moraju biti u skladu sa nacionalnim propisima i specifičnim propisima mreže koji se odnose na njihovu vrstu.

5.5. Podnosilac zahteva prilaže dokaze da železnička vozila ispunjavaju zahteve nacionalnih propisa i/ili merodavnih JTP i da imaju propisne dozvole za korišćenje.

Prilažu se:

a) dozvole za korišćenje železničkih vozila;

b) dokazi o tehničkoj ispravnosti železničkih vozila;

v) dokazi o održavanju železničkih vozila i ko obavlja održavanje;

g) spisak propisa za održavanje železničkih vozila.

5.6. U ovom polju se navode druga dokumenta koja se prilažu uz zahtev. Potrebno je navesti broj, vrstu i kratak opis sadržaja priloženih dokumenata.

bezbednost_prevoz_Page_08.tiff

bezbednost_prevoz_Page_09.tiff

bezbednost_prevoz_Page_10.tiff

bezbednost_prevoz_Page_11.tiff

bezbednost_prevoz_Page_12.tiff

bezbednost_prevoz_Page_13.tiff

bezbednost_prevoz_Page_14.tiff

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.