Najnoviji broj: Glasilo broj 145/2020 | Datum: 03.12.2020.

117/2012

3426

U skladu sa članom 92. Zakona o izboru narodnih poslanika ( „Službeni glasnik RS”, br. 35/00, 57/03 – odluka US, 72/03 – dr. Zakon, 18/04, 85/05 – dr. Zakon, 101/05 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 28/11 – odluka US i 36/11) ,

Republička izborna komisija, na sednici održanoj 10. Decembra 2012. Godine,   donela je

ODLUKU

o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini

1. Mandati narodnih poslanika Narodne skupštine dodeljuju se sledećim kandidatima:

1) sa Izborne liste POKRENIMO SRBIJU – TOMISLAV NIKOLIĆ (Srpska napredna stranka, Nova Srbija, Asocijacija malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije, Koalicija udruženja izbjeglica u Republici Srbiji, Pokret snaga Srbije – BK, Narodna seljačka stranka, Bošnjačka narodna stranka, Demokratska partija Makedonaca, Romska partija, Pokret vlaškog ujedinjenja, Pokret socijalista, Pokret privredni preporod Srbije) :

Red. Broj

Red. Broj na izbornoj listi

Ime i prezime

Godina rođenja

Zanimanje

Prebivalište

1.

90)

VESNA RAKONjAC

1967.

lekar

Kruševac

2) sa Izborne liste IZBOR ZA BOLjI ŽIVOT – BORIS TADIĆ:

Red. Broj

Red. Broj na izbornoj listi

Ime i prezime

Godina rođenja

Zanimanje

Prebivalište

2.

73)

SRĐAN MILIVOJEVIĆ

1965.

dipl. Inženjer poljoprivrede

Kruševac

2. Kandidatima iz tačke 1. Ove odluke izdaće se uverenja o izboru za narodnog poslanika.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Ovu odluku dostaviti Narodnoj skupštini.

5. Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

02 broj 013 - 1371/12

U Beogradu, 10. Decembra 2012. Godine

Republička izborna komisija

Predsednik,

prof. Dr Dejan Đurđević, s. R.

3427

Ha osnovu člana 44. Zakona o državnim službenicima ( „Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09) ,

Vlada donosi

UREDBU

o dopunama Uredbe o razvrstavanju radnih mesta
i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

Član 1.

U Uredbi o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika ( „Službeni glasnik RS”, br. 117/05, 108/08, 109/09 i 95/10) , u članu 38. Dodaju se st. 3. I 4. Koji glase:

„Izuzetno od stava 1. Ovog člana, pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta može biti određeno da na radnim mestima u zvanju višeg savetnika radi do 15% državnih službenika, a y zvanju samostalnog savetnika do 30% – ako je potreba za povećanjem broja državnih službenika u određenom zvanju nastala kao posledica izmenjenog delokruga organa usled preuzimanja poslova.

Određivanje broja državnih službenika primenom odredbe stava 3. Ovog člana vrši se tako što se, pre donošenje pravilnika, pribavlja saglasnost od ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i ministarstva nadležnog za poslove finansija o tome da su ispunjeni uslovi za razvrstavanje radnih mesta u zvanje višeg savetnika i samostalnog savetnika i o ukupnom broju državnih službenika u određenom zvanju. ”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110 - 8535/2012

U Beogradu, 6. Decembra 2012. Godine

Vlada

Predsednik,

Ivica Dačić, s. R.

3429

Na osnovu člana 2. Stav 3. Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke ( „Službeni glasnik RS”, broj 61/05) , člana 2. Stav 2. Uredbe o izdavanju doplatne poštanske marke „Borba protiv raka” ( „Službeni glasnik RS”, broj 20/12) i člana 43. Stav 2. Zakona o Vladi ( „Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) ,

Vlada donosi

REŠENjE

o davanju saglasnosti na Program aktivnosti Društva Srbije za borbu protiv raka za 2012. Godinu

I

Daje se saglasnost na Program aktivnosti Društva Srbije za borbu protiv raka za 2012. Godinu, koji je donela Skupština Društva Srbije za borbu protiv raka na sednici od 1. Novembra 2012. Godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 022 - 8711/2012

U Beogradu, 6. Decembra 2012. Godine

Vlada

Predsednik,

Ivica Dačić, s. R.

3428

Na osnovu člana 2. Stav 3. Zakona o korišćenju sredstava za sanaciju i zaštitu od elementarnih nepogoda ( „Službeni glasnik RS”, broj 50/92) i člana 43. Stav 2. Zakona o Vladi ( „Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12) ,

Vlada donosi

REŠENjE

o korišćenju sredstava za naknadu šteta
usled elementarnih nepogoda

1. Iz sredstava utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. Godinu ( „Službeni glasnik RS”, br. 101/11 i 93/12) , Razdeo 16 – Ministarstvo finansija i privrede, funkcija 160 – Opšte javne usluge koje nisu klasifikovane na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 484 – Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka, odobravaju se bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 25. 900. 000 dinara, na ime pomoći Republike Srbije za saniranje šteta nastalih usled elementarnih nepogoda sledećim korisnicima:

Red. Br.

NAZIV KORISNIKA

dinara

1.

OPŠTINA GADžIN HAN

100. 000

2.

OPŠTINA KOCELjEVA

2. 900. 000

3.

GRAD KRUŠEVAC

350. 000

4.

OPŠTINA OSEČINA

300. 000

5.

OPŠTINA KRUPANj

4. 000. 000

6.

OPŠTINA PROKUPLjE

600. 000

7.

OPŠTINA MALI ZVORNIK

300. 000

8.

OPŠTINA KNjAŽEVAC

200. 000

9.

OPŠTINA REKOVAC

1. 700. 000

10.

OPŠTINA TOPOLA

4. 100. 000

11.

GRAD JAGODINA

800. 000

12.

OPŠTINA IVANjICA

5. 000. 000

13.

OPŠTINA BOLjEVAC

150. 000

14.

GRAD NOVI PAZAR

500. 000

15.

OPŠTINA BAJINA BAŠTA

4. 300. 000

16.

OPŠTINA LjUBOVIJA

100. 000

17.

GRAD UŽICE

150. 000

18.

OPŠTINA NIŠKA BANjA

100. 000

19.

OPŠTINA ČAJETINA

250. 000

UKUPNO:

25. 900. 000

2. Odobrena sredstva iz tačke 1. Ovog rešenja, korisnici će upotrebiti za preduzimanje mera za ublažavanje nastalih posledica od elementarnih nepogoda, a izveštaj o utrošenim sredstvima podneće Ministarstvu finansija i privrede, u roku od šest meseci od dana odobravanja sredstava.

3. Ovo rešenje, radi realizacije, dostaviti Ministarstvu finansija i privrede.

4. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

44 broj 06 - 8564/2012

U Beogradu, 6. Decembra 2012. Godine

Vlada

Predsednik,

Ivica Dačić, s. R.

3430

Na osnovu člana 22. Stav 3. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa ( „Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 – ispravka i 123/07 – dr. Zakon) i člana 43. Stav 2. Zakona o Vladi ( „Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US
i 72/12) ,

Vlada donosi

REŠENjE

o davanju saglasnosti na Program o izmenama
i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća
za razvoj planinskog turizma „Stara planina”
Knjaževac za 2012. Godinu

I

Daje se saglasnost na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina” Knjaževac za 2012. Godinu, koji je doneo Upravni odbor Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac, na sednici od 14. Novembra 2012. Godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 023 - 8761/2012

U Beogradu, 6. Decembra 2012. Godine

Vlada

Predsednik,

Ivica Dačić, s. R.

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.