5110

Na osnovu člana 50. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

REŠENjE

o davanju saglasnosti na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije”
za period 1. januar – 31. decembar 2015. godine

I

Daje se saglasnost na Program o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” za period 1. januar – 31. decembar 2015. godine, koji je doneo Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” na sednici od 1. septembra 2015. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 023-9763/2015

U Beogradu, 19. septembra 2015. godine

Vlada

Predsednik,

Aleksandar Vučić, s.r.