5130

Na osnovu člana 37. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13),

Ministarstvo finansija – Uprava za duvan donosi

REŠENjE

1. Duvanski proizvod marke „Mac Baren Zware Shag”, proizvođača Mac Baren Tobacco Company A/S Porthusvej 100, DK-5700, Svendborg, Denmark, razvrstava se u rezani duvan i upisuje u Registar o markama duvanskih proizvoda u Odeljak III – duvan za pušenje, Pododeljak 1 – rezani duvan, pod rednim brojem 96.

2. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

02-33 broj 594-3/15

U Beogradu, 9. septembra 2015. godine

V.d. direktora,

Slavica Jelača, s.r.

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.