Najnoviji broj: Glasilo broj 31/2022 | Datum: 20.04.2023.

Sl. Glasnik

4843

Na osnovu člana 46. stav 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16 i 30/16 – ispravka) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

REŠENjE

o razrešenju člana Nadzornog odbora Istorijskog muzeja Srbije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja

I

Razrešava se Marko Vuksan dužnosti člana Nadzornog odbora Istorijskog muzeja Srbije – Ustanove kulture od nacionalnog značaja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-12192/2018

U Beogradu, 20. decembra 2018. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

Potkategorije

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.