2933

Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU

o obrazovanju Saveta za unapređenje sektora
informacionih tehnologija

1. Obrazuje se Savet za unapređenje sektora informacionih tehnologija (u daljem tekstu: Savet) na period od tri godine.

2. U Savet se imenuju:

1) za predsednika:

– Ana Brnabić, ministar državne uprave i lokalne samouprave;

2) za zamenika predsednika:

– Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;

3) za članove:

– dr Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija,

– dr Nebojša Stefanović, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova,

– dr Dušan Vujović, ministar finansija,

– Goran Knežević, ministar privrede,

– Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

– Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta,

– Marko Blagojević, vršilac dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.

3. Zadaci Saveta su da razmatra pitanja i daje predloge u oblasti stvaranja zakonskih uslova za sistemski razvoj i unapređenje sektora informacionih tehnologija u Republici Srbiji, poboljšanje uslova poslovanja kompanija i uslova za razvoj internet preduzetništva, kao i sistemski razvoj i obuku stručnog kadra u oblasti informacionih tehnologija, plansko raspoređivanje podsticajnih sredstava na teritoriji Republike Srbije, određivanje prioritetnih ciljeva i aktivnosti svih organa državne uprave i službi Vlade koji vrše poslove vezane za informacione tehnologije i praćenje realizacije navedenih aktivnosti. Savet razmatra pitanja i daje predloge neophodne za značajno i sistemsko podizanje obima izvoza u oblasti informacionih tehnologija, povećavanje stope bruto domaćeg proizvoda (BDP) u ovoj oblasti, povećanje obima stručnog kadra, poboljšanje infrastrukture za poslovanje i smanjenje ukupne nezaposlenosti daljim razvojem informacionih tehnologija, uključujući i prekvalifikaciju i druge mere.

4. Savet može angažovati stručna lica i obrazovati radne grupe u svrhu izvršavanja zadataka iz tačke 3. ove odluke.

5. Članovi Saveta i angažovana stručna lica nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

6. Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta obavlja Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

7. Savet je dužan da nadležnom odboru dostavi izveštaj o radu najmanje svakih 60 dana, a Vladi najmanje svakih 90 dana.

8. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 02-8395/2016-1

U Beogradu, 13. septembra 2016. godine

Vlada

Predsednik,

Aleksandar Vučić, s.r.

© 2005 - 2016 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.