3911

AP VOJVODINA

Na osnovu člana 26. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o javnom preduzeću „Vojvodinašume” („Službeni list APV”, broj 53/16), člana 32. tačka 12, člana 35. i člana 36. stav 6. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj vladi („Službeni list APV”, broj 37/14),

Pokrajinska vlada, na sednici održanoj 10. jula 2019. godine, donela je

REŠENjE

Roland Kokai, master ekonomista, imenuje se za direktora Javnog preduzeća „Vojvodinašume”, Petrovaradin, na period od četiri godine, počev od 28. jula 2019. godine.

Rešenje će se objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”, „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs.

Obrazloženje

Članom 26. stav 1. Pokrajinske skupštinske odluke o javnom preduzeću „Vojvodinašume”, propisano je da Pokrajinska vlada imenuje direktora javnog preduzeća na period od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa po postupku utvrđenim zakonom i navedenom odlukom.

Pokrajinska vlada, na sednici održanoj 16. aprila 2019. godine, na predlog Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, donela je Odluku broj 022-341/2019, kojom je pokrenut postupak sprovođenja javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Vojvodinašume”, Petrovaradin („Službeni list APV”, broj 19/19).

U skladu sa navedenom odlukom Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, objavio je javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća „Vojvodinašume”, Petrovaradin u „Službenom glasniku RS”, broj 29/19, „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, broj 20/19, dnevnim novinama „Dnevnik” i na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, http://www.psp.vojvodina.gov.rs/ (u daljem teksu: javni konkurs).

Odlukom Pokrajinske vlade 127 broj 023-394/2019 od 29. maja 2019. godine, obrazovana je Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnog preduzeća „Vojvodinašume”, Petrovaradin (u daljem tekstu: Komisija), („Službeni list APV”, broj 25/19).

Na javni konkurs prijave su podnela dva kandidata. Komisija je na prvoj održanoj sednici pregledala dokumentaciju kandidata i ustanovila da je dokumentacija jednog kandidata kompletna, dok dokumentacija drugog kandidata nije bila kompletna, te je donet zaključak kojim se odbacuje prijava kao nepotpuna.

U skladu sa navedenim, izborni postupak je sproveden sa jedinim kandidatom koji je imao potpunu dokumentaciju, a u skladu sa Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Službeni glasnik RS”, broj 65/16).

Nakon sprovedenog izbornog postupka, Komisija je sačinila Rang-listu s kandidatom s kojim je sproveden izborni postupak broj 104-022-341/2019-08 od 3. jula 2019. godine, koju je sa Zapisnikom o izbornom postupku broj 104-022-341/2019-08 od 3. jula 2019. godine, dostavila Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, shodno odredbi člana 26. stav 8. Pokrajinske skupštinske odluke o javnom preduzeću „Vojvodinašume”.

Imajući u vidu navedeno, a shodno članu 32. tačka 12. Pokrajinske skupštinske odluke o Pokrajinskoj vladi, kojom je propisano da Pokrajinska vlada imenuje, odnosno predlaže direktore, članove upravnih i nadzornih odbora fondova, ustanova i drugih organizacija, u skladu sa zakonom i članom 35. i članom 36. stav 6. iste odluke, kojom je propisano da se o tome odlučuje rešenjem, rešeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom leku: Protiv ovog rešenja se može podneti tužba Višem sudu u Novom Sadu, u roku od 60 dana od dana prijema rešenja.

127 broj 022-341/2019

U Novom Sadu, 10. jula 2019. godine

Pokrajinska Vlada

Predsednik,

Igor Mirović, s.r.

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.