2610

Na osnovu člana 36. tačka 2. i člana 51. stav 2. Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 91/10 i 14/15) i člana 15. stav 1. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU

o izmenama Odluke o izveštavanju banaka

1. U Odluci o izveštavanju banaka („Službeni glasnik RS”, br. 125/14, 4/15, 111/15 i 61/16) (u daljem tekstu: Odluka), u tački 2, odredba pod 8) menja se i glasi:

„8) izveštaje o strukturi problematičnih kredita banke – na obrascima NPL 1–5 (Prilog 8);”.

2. Prilog 8 koji je odštampan uz Odluku zamenjuje se novim Prilogom 8, koji je odštampan uz ovu odluku.

3. Banke su dužne da Narodnoj banci Srbije prvi put dostave izveštaj iz tačke 1. ove odluke na obrascu NPL 5 sa stanjem na dan 30. juna i 30. septembra 2016. godine, najkasnije 20. oktobra 2016. godine.

Cilj dostavljanja izveštaja iz stava 1. ove tačke sa stanjem na dan 30. juna tekuće godine je provera ispunjenosti uslova za umanjenje potrebne rezerve za procenjene gubitke u skladu sa odredbama odluke kojom se uređuje klasifikacija bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 30. septembra 2016. godine.

IO NBS broj 68

U Beogradu, 11. avgusta 2016. godine

Predsedavajuća

Izvršnog odbora Narodne banke Srbije

guverner

Narodne banke Srbije,

dr Jorgovanka Tabaković, s. r.

 

Prilozi:

1) Prilog 1

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.