3039

DOLjEVAC

Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima (Službeni glasnik RS”, broj 15/16), člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 i 47/18), člana 37. stav 1. tačka 10. i člana 51. stav 4. Statuta opštine Doljevac („Službeni list grada Niša”, br. 69/08, 89/10, 14/12, 32/12, 70/12, 57/13, 9/14, 26/15, 99/15 i 100/16),

Skupština opštine Doljevac, na sednici od 6. avgusta 2018. godine, donela je

REŠENjE

I. Dalibor Stamenković, diplomirani ekonomista iz Orljana, imenuje se za direktora Javnog komunalnog preduzeća „Doljevac”, Doljevac na period od četiri godine.

II. Imenovani kandidat dužan je da stupi na rad u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog rešenja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

III. Rešenje sa obrazloženjem objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”, „Službenom listu grada Niša”, kao i na internet stranici opštine Doljevac.

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje ovog rešenja sadržan je u odredbama člana 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, broj 15/16), člana 32. stav 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 i 47/18), člana 37. stav 1. tačka 10. i člana 51. stav 4. Statuta opštine Doljevac („Službeni list grada Niša”, br. 69/08, 89/10, 14/12, 32/12, 70/12, 57/13, 9/14, 26/15, 99/15 i 100/16), kojima je propisano da direktora javnog preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, imenuje organ određen Statutom jedinice lokalne samouprave, na period od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Skupština opštine Doljevac na sednici održanoj 5. juna 2018. godine, donela je Odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća br. 02-113.

Oglas o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća čiji je osnivač Skupština opštine Doljevac objavljen je u „Službenom glasniku RS”, broj 47/18, u „Službenom listu grada Niša”, broj 69/18, u dnevnom listu „Kurir” i na internet stranici opštine Doljevac, sa rokom za podnošenje prijava od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku Republike Srbije”, koji je istekao zaključno sa 20. julom 2018. godine.

Javni konkurs sprovela je Komisija za imenovanje direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Skupština opštine Doljevac (u daljem tekstu: Komisija), obrazovana Rešenjem Skupštine opštine Doljevac, broj 02-154 od 5. septembra 2016. godine i Rešenjem o izmeni Rešenja br. 02-35 od 9. marta 2018. godine.

Komisija je po isteku roka za podnošenje prijava, konstatovala da je na javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Doljevac”, Doljevac, pristigla jedna prijava, koja je blagovremena, potpuna i razumljiva, i to prijava: Stamenković Dalibora, diplomirani ekonomista, iz s. Orljane, opština Doljevac.

Komisija je, primenjujući merila utvrđena Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Službeni glasnik RS”, broj 65/16), sprovela izborni postupak u kome je uvidom u podatke iz prijave i podnetu dokumentaciju i usmenim razgovorom sa kandidatom, izvršila ocenu stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata.

Nakon sprovedenog izbornog postupka, na osnovu prosečne ocene koju je ostvario kandidat, Komisija je na osnovu člana 41. stav 1. Zakona o javnim preduzećima sastavila Rang-listu sa jednim kandidatom za imenovanje direktora JKP „Doljevac”, Doljevac, broj 02-113/18 od 24. jula 2018. godine, koju je sa zapisnikom o izbornom postupku, dostavila Opštinskom veću opštine Doljevac na dalje postupanje.

Rešenje o imenovanju direktora konačno je saglasno odredbi člana 41. stav 4. Zakona o javnim preduzećima.

Na osnovu navedenog, odlučeno je kao u dispozitivu Rešenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor tužbom koja se podnosi neposredno Upravnom sudu u Beogradu u roku od 30 dana od dana dostavljanja ovog rešenja.

Broj 02-113

U Doljevcu, 6. avgusta 2018. godine

Skupština opštine Doljevac

Zamenik predsednika,

Tomislav Mitrović, s.r.

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.