2985

Na osnovu člana 17. stav 3. Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate–Preljina („Službeni glasnik RS”, broj 49/19) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

ODLUKU

o obrazovanju Radne grupe za izbor strateškog partnera u cilju realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate–Preljina („Moravski koridor”)

1. Obrazuje se Radna grupa za sprovođenje postupka izbora strateškog partnera u cilju realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate–Preljina („Moravski koridor”) (u daljem tekstu: Radna grupa).

2. Zadatak Radne grupe je sprovođenje postupka izbora strateškog partnera, predlaganje Vladi strateškog partnera, kao i praćenje realizacije izgradnje infrastrukturnog koridora autoputa E-761, deonica Pojate–Preljina (u daljem tekstu: Moravski koridor).

3. U Radnu grupu imenuju se:

– za predsednika:

prof. dr Zorana Z. Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

– za zamenika predsednika:

Siniša Mali, ministar finansija;

– za članove:

1) Goran Knežević, ministar privrede;

2) Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

3) Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine;

4) Aleksandra Damnjanović, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

5) Miodrag Poledica, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

6) Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede;

7) Jelena Tanasković, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

8) Slavica Savičić, državni sekretar u Ministarstvu finansija;

9) Željko Radošević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;

10) Olivera Stanimirović, državni pravobranilac;

11) Jovanka Atanacković, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

12) Saša Stojanović, vršilac dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

13) Ivica Kojić, Kabinet predsednika Republike;

14) Miloš Popović, Kabinet predsednika Vlade;

15) Ana Tripović, vršilac dužnosti direktora Uprave za javni dug, Ministarstvo finansija;

16) Ljubomir Aksentijević, posebni savetnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

17) Aleksandra Benković, Kabinet potpredsednika Vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

18) Lazar Lekić, Kabinet potpredsednika Vlade i ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

19) Petar Ciganović, zamenik načelnika za bezbednost, Bezbednosno-informativna agencija;

20) Irena Popović, viši savetnik, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

21) Dragana Dejanović, samostalni savetnik u Upravi za javni dug, Ministarstvo finansija;

22) Uroš Stanimirović, mlađi savetnik, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

23) Zoran Drobnjak, vršilac dužnosti generalnog direktora, Javno preduzeće „Putevi Srbije”;

24) Slavoljub Tubić, pomoćnik generalnog direktora, Javno preduzeće „Putevi Srbije”;

25) Biljana Vuksanović, direktor Sektora za strategiju, projektovanje i razvoj, Javno preduzeće „Putevi Srbije”;

26) Gordana Subotički Đorđević, direktor Sektora za investicije, Javno preduzeće „Putevi Srbije”;

27) Velimir Kopanja, pomoćnik direktora Sektora za investicije, Javno preduzeće „Putevi Srbije”.

4. Stručnu i administrativno-tehničku potporu Radnoj grupi pruža Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

5. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o obrazovanju Radne grupe za realizaciju projekta „Moravski koridor” E-761, deonica: Pojate–Preljina („Službeni glasnik RS”, broj 9/17).

6. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 02-7340/2019-3

U Beogradu, 25. jula 2019. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.