2681

Na osnovu člana 7. stav 1. Uredbe o Upravi za zajedničke poslove republičkih organa („Službeni glasnik RSˮ, br. 63/13, 73/17 – dr. propis i 76/17), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

REŠENjE

o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa

I

Postavlja se Olivera Durlević za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa – Sektor za poslove saobraćaja od 6. jula 2019. godine, na šest meseci.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-6483/2019

U Beogradu, 4. jula 2019. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.