3686

Na osnovu člana 32. stav 3. Odluke o izmenama i dopunama osnivačkog akta Instituta za standardizaciju Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 88/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

REŠENjE

o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora
Instituta za standardizaciju Srbije

I

Razrešava se Dušan Vučković dužnosti člana Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Srbije.

II

Imenuje se Jovan Petrović, dipl. veterinar iz Beograda, za člana Upravnog odbora Instituta za standardizaciju Srbije.

III

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-1048/2015

U Beogradu, 26. maja 2015. godine

Vlada

Predsednik,

Aleksandar Vučić, s.r.

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.