1924

Na osnovu člana 84. stav 3. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10 i 93/12) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

ODLUKU

o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih
programa master akademskih studija koji se
finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove
čiji je osnivač Republika za školsku 2013/2014. godinu

1. Ovom odlukom utvrđuje se broj studenata koji se finansiraju iz budžeta za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija u visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika za školsku 2013/2014. godinu.

2. Broj studenata koji se u školskoj 2013/2014. godini finansiraju iz budžeta na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika je sledeći:

UNIVERZITET U BEOGRADU

1.

Arhitektonski fakultet

200

2.

Građevinski fakultet

210

3.

Elektrotehnički fakultet

350

4.

Mašinski fakultet

384

5.

Rudarsko-geološki fakultet

135

6.

Saobraćajni fakultet

150

7.

Tehnološko-metalurški fakultet

140

8.

Tehnički fakultet, Bor

56

9.

Fakultet organizacionih nauka

203

10.

Poljoprivredni fakultet

200

11.

Šumarski fakultet

100

12.

Ekonomski fakultet

100

13.

Pravni fakultet

120

14.

Filozofski fakultet

245

15.

Filološki fakultet

273

16.

Fakultet političkih nauka

68

17.

Fakultet bezbednosti

10

18.

Učiteljski fakultet

30

19.

Pravoslavno bogoslovski fakultet

25

20.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

25

21.

Medicinski fakultet

0

22.

Stomatološki fakultet

0

23.

Farmaceutski fakultet

0

24.

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

90

25.

Fakultet veterinarske medicine

0

26.

Matematički fakultet

100

27.

Fizički fakultet

60

28.

Hemijski fakultet

50

29.

Fakultet za fizičku hemiju

40

30.

Biološki fakultet

105

31.

Geografski fakultet

25

UKUPNO:

3494

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU

1.

Fakultet muzičke umetnosti

90

2.

Fakultet primenjenih umetnosti

55

3.

Fakultet dramskih umetnosti

63

4.

Fakultet likovnih umetnosti

45

UKUPNO:

253

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

1.

Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac

112

2.

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo

35

3.

Fakultet tehničkih nauka, Čačak

50

4.

Ekonomski fakultet

20

5.

Pravni fakultet

10

6.

Fakultet pedagoških nauka, Jagodina

30

7.

Učiteljski fakultet, Užice

18

8.

Fakultet medicinskih nauka

0

9.

Agronomski fakultet, Čačak

13

10.

Prirodno-matematički fakultet

80

11.

Filološko-umetnički fakultet

100

UKUPNO:

468

UNIVERZITET U NIŠU

1.

Građevinsko-arhitektonski fakultet

124

2.

Elektronski fakultet

270

3.

Mašinski fakultet

150

4.

Tehnološki fakultet, Leskovac

32

5.

Fakultet zaštite na radu

65

6.

Ekonomski fakultet

30

7.

Pravni fakultet

50

8.

Filozofski fakultet

100

9.

Učiteljski fakultet, Vranje

30

10.

Medicinski fakultet

0

11.

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

20

12.

Prirodno-matematički fakultet

160

13.

Fakultet umetnosti

30

UKUPNO:

1061

UNIVERZITET U PRIŠTINI (privremeno sedište u Kosovskoj Mitrovici)

1.

Fakultet tehničkih nauka

92

2.

Ekonomski fakultet

20

3.

Pravni fakultet

17

4.

Filozofski fakultet

15

5.

Učiteljski fakultet

15

6.

Medicinski fakultet

0

7.

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

40

8.

Poljoprivredni fakultet

35

9.

Prirodno-matematički fakultet

18

10.

Fakultet umetnosti

15

UKUPNO:

267

DRŽAVNI UNIVERZITET U NOVOM PAZARU

1.

Departman za ekonomske nauke

10

2.

Departman za pravne nauke

10

3.

Departman za filozofske nauke

5

4.

Departman za filološke nauke

10

5.

Departman za matematičke, fizičke i informatičke nauke

40

6.

Departman za tehničke nauke

15

7.

Departman za hemijsko tehnološke nauke

10

8.

Departman za biomedicinske nauke

10

9.

Departman za umetnost

0

10.

Departman za energetsku efikasnost

0

UKUPNO:

110

3. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 612-4327/2013

U Beogradu, 23. maja 2013. godine

Vlada

Predsednik,

Ivica Dačić, s.r.

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.