Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o privremenom smanjenju plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja u državnoj administraciji i javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, broj 31/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),
Vlada donosi

UREDBU
o načinu i postupku smanjenja plata, odnosno
zarada, neto naknada i drugih primanja
u državnoj administraciji i javnom sektoru


Član 1.
Ovom uredbom propisuje se način i postupak smanjenja plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja kod  isplatilaca iz člana 1. Zakona o privremenom smanjenju plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja u državnoj administraciji i javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, broj 31/09, u daljem tekstu: Zakon).


Član 2.
Isplatilac iz člana 1. Zakona dužan je da prilikom isplate plate, odnosno zarade, neto naknade i drugog primanja, iznos privremenog smanjenja plate, odnosno zarade, neto naknade i drugog primanja uplati na račun propisan za uplatu javnih prihoda budžeta Republike Srbije broj 840-745124843-08 – Sredstva od privremenog smanjenja plata, odnosno zarada, neto naknada i drugih primanja u državnoj administraciji i javnom sektoru.
Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Budžetskom fondu za rešavanje problema prouzrokovanih negativnim posledicama svetske ekonomske krize.


Član 3.
Privremeno smanjenje plate odnosi se na platu koja se sastoji od: osnovne plate i dodataka na platu.
Privremeno smanjenje zarade odnosi se na zaradu, koja se sastoji od: osnovne zarade, dela zarade za radni učinak, uvećane zarade, naknade troškova za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora.
Ukoliko se mesečna  plata, odnosno zarada isplaćuje u više delova, obračun i uplata iznosa iz člana 2. ove uredbe na ukupan iznos mesečne plate, odnosno zarade vršiće se pri konačnoj isplati plate, odnosno zarade.
Privremeno smanjenje plate, odnosno zarade licu iz člana 1. Zakona koje ne radi puno radno vreme kod isplatioca iz člana 1. Zakona,  vrši se srazmerno dužini njegovog radnog vremena.
U slučaju da je lice iz člana 1. Zakona bilo odsutno sa rada, u skladu sa zakonom, pa mu po tom osnovu pripada naknada plate, odnosno zarade srazmerno periodu odsutnosti sa rada, isplatilac iz člana 1. Zakona, prilikom obračuna iz člana 4. ove uredbe, sabraće  iznos plate, odnosno zarade koja mu pripada srazmerno vremenu provedenom na radu sa iznosom naknade.


Član 4.
Privremeno smanjenje plata, odnosno zarada vršiće se na sledeći način:
1) ako je plata, odnosno zarada umanjena za porez i doprinose veća od 40.000 dinara a manja od 100.000 dinara, iznos privremenog smanjenja plate, odnosno zarade dobija se primenom 10% na razliku između visine plate, odnosno zarade umanjene za porez i doprinose i 40.000 dinara;
2) ako je plata, odnosno zarada umanjena za porez i doprinose veća od 100.000 dinara a manja od  šestostruke prosečne zarade u Republici Srbiji umanjene za porez i doprinose, iznos privremenog smanjenja plate, odnosno zarade dobija se sabiranjem:
– iznosa od 6.000 dinara i
– iznosa koji se dobija primenom 15% na razliku između visine plate, odnosno zarade umanjene za porez i doprinose i 100.000 dinara;
3) ako je plata, odnosno zarada umanjena za porez i doprinose veća od šestostruke prosečne zarade u Republici Srbiji umanjene za porez i doprinose, iznos privremenog smanjenja plate, odnosno zarade dobija se sabiranjem:
– iznosa od 6.000 dinara,
– iznosa koji se dobija primenom 15% na razliku između visine šestostruke prosečne zarade u Republici Srbiji umanjene za porez i doprinose i 100.000 dinara,
– celokupnog iznosa koji prelazi iznos šestostruke prosečne zarade u Republici Srbiji umanjene za porez i doprinose.
Pod prosečnom zaradom u Republici Srbiji smatra se prosečna zarada u Republici Srbiji umanjena za porez i doprinose, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.


Član 5.
Platom, odnosno zaradom, u smislu člana 5. Zakona, smatra se osnovna plata, odnosno zarada.
Ukoliko je lice na koje se Zakon primenjuje u toku 2009. godine  napredovalo u skladu sa propisima i po tom osnovu mu je utvrđen veći koeficijent za obračun osnovne plate, odnosno zarade, odnosno veća zarada,  u odnosu na koeficijent po kome mu je vršen obračun osnovne plate, odnosno zarade za januar i februar 2009. godine, prosekom se smatra osnovna plata, odnosno zarada utvrđena primenom većeg koeficijenta, odnosno veća osnovna zarada.
Ukoliko je lice na koje se Zakon primenjuje u januaru i februaru 2009. godine bilo odsutno sa rada, u skladu sa zakonom, prosek plate, odnosno zarade utvrđuje se kao da je u tom periodu ovo lice bilo na radu.
Ukoliko je lice na koje se Zakon primenjuje zasnovalo radni odnos nakon februara 2009. godine, plata, odnosno zarada ne može mu biti obračunata i isplaćena u iznosu većem od iznosa plate, odnosno zarade koju bi ovo lice ostvarilo da je u januaru i februaru 2009. godine radilo na istim poslovima.
U slučaju napredovanja, na lica iz stava 4. ovog člana primenjuje se odredba stava 2. ovog člana.


Član 6.
Neto naknadom i drugim primanjima smatraju se sve neto naknade i primanja, izuzev otpremnina, koje ostvaruju lica iz člana 1. Zakona kod isplatilaca iz člana 1. Zakona.
Otpremninom se smatra i posebna naknada koja se isplaćuje u skladu sa Odlukom o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju („Službeni glasnik RS”, br. 64/05, 89/06, 85/08, 90/08 – ispravka i 15/09).
Privremeno smanjenje neto naknada i drugih primanja vršiće se počev od isplate za mesec maj 2009. godine.
Privremeno smanjenje neto naknada i drugih primanja ne odnosi se na naknade i druga primanja koja se isplaćuju iz sredstava dobijenih po potvrđenom međunarodnom ugovoru ili po ugovoru o donaciji kojim su sredstva namenski opredeljena za naknade i druga primanja.


Član 7.
Privremeno smanjenje neto naknada i drugih primanja vršiće se na način utvrđen u članu 4. ove uredbe.


Član 8.
Ako lice iz člana 1. Zakona istovremeno ostvaruje platu, odnosno zaradu, neto naknadu i drugo primanje kod istog ili više isplatilaca iz člana 1. Zakona, privremeno smanjenje plate, odnosno zarade, neto naknade i drugog  primanja vrši se pojedinačno.


Član 9.
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-2786/2009-2
U Beogradu, 21. maja 2009. godine
Vlada
Prvi potpredsednik Vlade –
zamenik predsednika Vlade,
Ivica Dačić, s.r.
© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.