865

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09 i 78/11) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

ODLUKU

o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti

1. Republika Srbija emituje dugoročne državne hartije od vrednosti radi finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja dospelog duga.

2. Osnovni elementi dugoročnih državnih hartija od vrednosti iz tačke 1. ove odluke su:

Emitent Republika Srbija

Iznos emisije 10.000.000.000 dinara

Nominalna vrednost 10.000 dinara po komadu

Datum emitovanja 14. april 2014. godine

Datum saldiranja 16. april 2014. godine

Datum dospeća 16. april 2016. godine

Kupon Varijabilan i jednak je referentnoj

kamatnoj stopi NBS uvećanoj

za fiksnu marginu

Vrsta obveznice Amortizaciona obveznica

sa varijabilnim kuponom

3. Dugoročne državne hartije od vrednosti emituju se u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti AD Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar).

4. Dugoročne državne hartije od vrednosti glase na ime.

5. Cena dugoročnih državnih hartija od vrednosti utvrđuje se u formi kuponskih obveznica sa godišnjom isplatom kupona i jednakom godišnjom amortizacijom glavnice. Datumi dospeća anuiteta su 16. april 2015. godine i 16. april 2016. godine. Ukoliko datum dospeća dugoročnih državnih hartija od vrednosti padne u neradni dan, isplata dospelih dugoročnih državnih hartija od vrednosti će se obaviti prvog narednog radnog dana.

Cena obveznice po komadu na dan emisije ili na dan saldiranja koji se poklapa sa danom isplate kupona, utvrđuje se po sledećoj formuli:

dugorocne-hartije-1_Page_1.tiff

Legenda:

P

Cena kuponske obveznice sa pripadajućom kamatom po komadu

P

t

Redni broj obračunskog perioda

t

K

Nominalna vrednost obveznice po komadu

10.000

Ot

Ostatak nominalne vrednosti po komadu na početku t-tog perioda isplate anuiteta, koji se dobija po formuli

Ot = K*(1-v/N), odnosno kada se od nominalne vrednosti obveznice po komadu oduzme suma otplata po komadu koji je protekao do perioda t za koji se obračunava anuitet, pri čemu je:

Ot

v

Broj perioda koji je protekao do perioda t, za koji se obračunava anuitet.

v

b

Deo nominalne vrednosti po komadu koji se u jednakim iznosima isplaćuje od emisije obveznice do dospeća i računa se po formuli:

b = K/N.

5.000

r

Zahtevana godišnja stopa prinosa do dospeća

r %

Rt

Referentna kamatna stopa u periodu t uvećana za fiksnu marginu

Rt

m

Broj perioda isplate kupona u toku godine

1

n

Broj preostalih perioda isplate anuiteta do dospeća, dobija se po formuli: n = N - v

n

N

Ukupan broj perioda isplate anuiteta od emisije obveznice

2

Na svaki drugi dan cena obveznice po komadu izračunava se po sledećoj formuli:

dugorocne-hartije-1_Page_2.tiff

Legenda:

Ponder koji se dobija po sledećoj formuli:

dugorocne-hartije_Page_3.tif

6. Indikativni primer amortizacionog plana otplate dugoročnih državnih hartija od vrednosti dat je u Prilogu ove odluke koji čini njen sastavni deo.

7. Prenos vlasništva na dugoročnim državnim hartijama od vrednosti vrši se drugog dana nakon upisa dugoročnih državnih hartija od vrednosti na odgovarajuće račune hartija od vrednosti koji se vode kod Centralnog registra, a po potrebi prenos vlasništva može se vršiti i nakon toga.

8. Nominalna vrednost neprodatih dugoročnih državnih hartija od vrednosti koje nisu prodate do 31. decembra 2014. godine, prenosi se sa emisionog računa na račun okončanja emisije Republike Srbije u Centralnom registru.

9. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 424-2307/2014

U Beogradu, 18. marta 2014. godine

Vlada

Predsednik,

Ivica Dačić, s.r.

PRILOG

Amortizacioni plan otplate utvrđuje se na način da se u svakom periodu isplaćuju anuiteti koji se sastoje od jednakih delova nominalne vrednosti i kupona, pri čemu se kupon obračunava primenom referentne kamatne stope uvećane za fiksnu marginu na neotplaćeni deo nominalne vrednosti nakon periodične isplate jednakih delova glavnice.

Datum

Ostatak duga na kraju perioda

Periodična isplata nominalne vrednosti

Kamatni kupon

Anuitet

16/04/2014

10.000,00

 

 

 

16/04/2015

5.000,00

5.000,00

950,00

5.950,00

16/04/2016

0,00

5.000,00

475,00

5.475,00

Ukupno

 

10.000,00

1.425,00

11.425,00

* Indikativni primer amortizacionionog plana otplate obveznice sa promenljivim kuponom: pretpostavljena je zahtevana stopa prinosa koja je jednaka referentnoj kamatnoj stopi NBS (9,50%) i fiksnoj margini od 0,00%.

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.