4566

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14),

Vlada donosi

REŠENjE

o postavljenju na položaj pomoćnika ministra
državne uprave i lokalne samouprave

I

Postavlja se Ivana Savićević na položaj pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave – Sektor za državnu upravu, radno-pravne odnose i plate, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-16299/2014

U Beogradu, 23. decembra 2014. godine

Vlada

Predsednik,

Aleksandar Vučić, s.r.

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.