Društveno hotelsko ugostiteljsko i turističko preduzeće „Astoria” Beograd, Milovana Milovanovića 1, objavljuje

ISPRAVKU
javnog poziva za upis akcija bez naknade

U javnom pozivu za upis akcija bez naknade objavljenom u „Službenom glasniku RS”, broj 7 od 30. januara 2009. godine vrše se ispravke.
U tački 1. umesto broja: „623.460”, treba da stoji broj: „65.673”, u tački 2. umesto broja: „436.422”, treba da stoji broj: „45.971”, a umesto broja: „187.038” treba da stoji broj: „19.701”.
Sve ostalo ostaje nepromenjeno.

– Iz „Astoria”, Beograd
© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.