Na osnovu člana 34. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS”, br. 120/04 i 54/07), a u vezi sa čl. 58. i 59. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 97/08),
Poverenik za informacije od javnog značaja, uz saglasnost Narodne skupštine Republike Srbije, donosi


ODLUKU
o izmeni Odluke o radu Službe Poverenika za informacije od javnog značaja


Član 1.
U Odluci o radu Službe Poverenika za informacije od javnog značaja („Službeni glasnik RS”, broj 109/07), u nazivu i tekstu Odluke, reči: „Poverenik za informacije od javnog značaja”, zamenjuju se rečima: „Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti”, u odgovarajućem padežu.


Član 2.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana dobijanja saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije i objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 021-01-12/2008-01
U Beogradu, 13. novembra 2008. godine
Poverenik,
Rodoljub Šabić, s.r.
© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.