Na osnovu člana 24. tačka 3. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS", br. 72/2003 i 55/2004), na predlog guvernera Narodne banke Srbije,
Savet Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu
za izvršene usluge

1. U Odluci o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge („Službeni glasnik RS", br.122/2007, 27/2008, 35/2008, 63/2008 i 118/2008), u Tarifi, u tarifnom broju 12, posle tarifnog stava 8. dodaje se tarifni stav 9, koji glasi:
„9.      Davanje podataka o dužnicima koji su u prinudnoj naplati, o visini
blokade i danima nelikvidnosti dužnika – koje Narodna banka Srbije        2 dinara po pozivu
vodi preko svog veb-servis sistema metode servisa         9-172009-MBR".
2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS".


SNB broj 1
U Beogradu, 13. februara 2009. godine
Predsednik
Saveta Narodne banke Srbije,
prof. dr Vojin Bjelica, s.r.
© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.