Na osnovu člana 25. Zakona o spoljnim poslovima („Službeni glasnik RS", br. 116/07 i 126/07 – ispravka) i člana  43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),
Vlada donosi


REŠENjE
o davanju saglasnosti za otvaranje Konzulata
Republike Peru u Republici Srbiji na čelu
sa počasnim konzulom, sa sedištem u Beogradu,
i konzularnim područjem na teritoriji
Republike Srbije


1. Daje se saglasnost za otvaranje Konzulata Republike Peru u Republici Srbiji na čelu sa počasnim konzulom Miodragom Colićem, sa sedištem u Beogradu, i konzularnim područjem na teritoriji Republike Srbije.
2. Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije obavestiće diplomatskim putem Ambasadu Republike Peru u Bukureštu o saglasnosti Vlade Republike Srbije da se otvori Konzulat Republike Peru u Republici Srbiji, sa sedištem u Beogradu.
3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije".

05 broj 02-753/2009
U Beogradu, 13. februara 2009. godine
Vlada
Prvi potpredsednik Vlade –
zamenik predsednika Vlade,
Ivica Dačić, s.r.
© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.