Na osnovu člana 421a Zakona o preduzećima („Službeni list SRJ”, br. 29/96, 33/96 – ispravka, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 – SUS, 36/02 i „Službeni glasnik RS", broj 125/04 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),
Vlada donosi


REŠENjE
o davanju prethodne saglasnosti na statusnu promenu spajanja uz pripajanje DP „Grejanje”, Zrenjanin JKP „Gradska toplana”, Zrenjanin


I
Daje se prethodna saglasnost na statusnu promenu spajanja uz pripajanje DP „Grejanje”, Zrenjanin JKP „Gradska toplana”, Zrenjanin.


II
Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije".

05 broj 023-545/2009
U Beogradu, 13. februara 2009. godine
Vlada
Prvi potpredsednik Vlade –
zamenik predsednika Vlade,
Ivica Dačić, s.r.