Na osnovu člana 22. stav 3. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS", br. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 – ispravka i 123/07 – dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),
Vlada donosi


REŠENjE
o davanju saglasnosti na Program poslovanja
Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije"
za 2009. godinu


I
Daje se saglasnost na Program poslovanja Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije" za 2009. godinu, koji je doneo Upravni odbor Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije", Beograd, na sednici od 27. januara 2009. godine.


II
Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije".

05 broj 023-741/2009
U Beogradu, 13. februara 2009. godine
Vlada
Prvi potpredsednik Vlade –
zamenik predsednika Vlade,
Ivica Dačić, s.r.
© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.