3700

Na osnovu člana 54. stav 7. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka i 18/10) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

REŠENjE

o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Astronomske opservatorije u Beogradu

I

Razrešavaju se dužnosti u Upravnom odboru Astronomske opservatorije u Beogradu:

1. prof. dr Stevan Đeniže, predsednik,

2. dr Antun Balaž, član,

3. prof. dr Srđan Bukvić, član,

4. dr Branislav Jelenković, član,

5. dr Predrag Jovanović, član,

6. dr Rade Pavlović, član,

7. dr Srđan Samurović, član.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-13220/2014

U Beogradu, 25. oktobra 2014. godine

Vlada

Predsednik,

Aleksandar Vučić, s.r.

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.