6117

Na osnovu člana 30. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 67a Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

REŠENjE

o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave
za saradnju s crkvama i verskim zajednicama
u Ministarstvu pravde

I

Postavlja se dr Mileta Radojević za vršioca dužnosti direktora Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama u Ministarstvu pravde od 21. decembra 2015. godine, na tri meseca.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-13504/2015

U Beogradu, 16. decembra 2015. godine

Vlada

Predsednik,

Aleksandar Vučić, s.r.

© 2005 - 2019 K&M soft d.o.o. - Sva prava zadržana.